Ο Guru στην οθόνη σας

Τι είναι και πως λειτουργεί το ΓΕΜΗ

Οι υποχρεώσεις και τα επιπλέον κόστη των επιχειρήσεων

Κατηγορίες: Επενδύσεις, Αναλύσεις

Rate this article:
3.5
Τι είναι και πως λειτουργεί το ΓΕΜΗ

Στα πρότυπα του House of Companies της Αγγλίας και του Public Register των ΗΠΑ, η Ελλάδα απέκτησε πριν από μερικά χρόνια το δικό της Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Πως όμως λειτουργεί το Γ.Ε.ΜΗ. και από ποιον; Είναι υποχρεωτικό και πόσο κοστίζει για τις ελληνικές επιχειρήσεις; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει το MoneyGuru.gr. 

Το ΓΕΜΗ αποτελεί ουσιαστικά μια ενιαία κεντρική βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για πάσης φύσεως εταιρικές διαδικασίες, όπως η δημιουργία ή η μεταβολή μιας επιχείρησης ή η έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως «εταιρικών ενημεροτήτων» για όλες τις συναλλαγές μιας εταιρείας. Ταυτόχρονα αποτελεί μοναδική πηγή πληροφοριών για όλες τις επιχειρήσεις καθιστώντας εφικτή τη αποτελεσματικότερη στατιστική παρακολούθηση των στοιχείων των επιχειρήσεων.

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι νομικές μορφές εταιρειών, πλην των ατομικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια δημοσιοποιούν σειρά πράξεών τους, όπως μεταβολή μετοχικής σύνθεσης, τροποποιήσεις καταστατικών και φυσικά αποτελέσματα χρήσεων. κ.λπ. Το ΓΕΜΗ λειτουργεί από τα κατά τόπους Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια τα οποία διατηρούν υπηρεσίες καταχώρισης που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατ’ εξαίρεση οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης που επίσης λειτουργούν στα Επιμελητήρια δύνανται να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από το νόμο καταχωρίσεις στις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρίας, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρίας.

Ωστόσο, από την 1η Μαρτίου 2015, βάσει του Ν.4314/2014, οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ, γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.


Πόσο κοστίζει 

Για την παροχή των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Ειδικότερα, για τις Ανώνυμες Εταιρείες το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ανέρχεται στα 320 ευρώ και στα 300 ευρώ για τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΑΕ. Το ίδιο κόστος δηλαδή 300 ευρώ είναι για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Στα 150 ευρώ πέφτει το τέλος αν η εταιρεία είναι Περιορισμένης Ευθύνης ή Υποκατάστημα Αλλοδαπών ΕΠΕ, στα 100 ευρώ είναι το ετήσιο τέλος για Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, για ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες), για Αστικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Στην περίπτωση των Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες) το ετήσιο τέλος είναι 80 ευρώ όσο και στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες). Το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Ημεδαπών Επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο και στα 20 ευρώ για υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων αλλά και όσων προαιρετικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

Εκτός, όμως, από το τέλος διατήρησης μερίδας ισχύει και μια άλλη σειρά τελών για κάθε πράξη που επιθυμεί να κάνει η επιχείρηση στο ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα: 

- Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων διαμορφώνονται στα 5 ευρώ ή 10 ευρώ κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ' έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.

- Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει οριστεί στα 10 ευρώ. 

- Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει οριστεί στα 10 ευρώ και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων και τα τέλη της αρχικής καταχώρισης και της καταχώρισης οποιαδήποτε μεταβολής στη Μερίδα και στο Φάκελο, αποδίδονται κατά 50% στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου και κατά 50% στην Κ.Υ.Γ.Ε.Μ.Η. της Κ.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων). Tέλος, κατ' εξαίρεση, τα τέλη των που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Αριθμός Αναγνώσεων (3279)/Σχόλια (-)

Tags:
blog comments powered by Disqus